"جشنواره تئاتر مهر";

فرم ها و آیین نامه ها

فراخوان، فرم ها و آیین نامه ها

متقاضیان محترم، پس از دریافت هر یک از فایل های ذیل طبق دستور العمل رفتار نمایید:

1- فراخوان جشنواره: پس از مطالعه، با مراجعه به بخش ثبت نام نسبت به شرکت در جشنواره اقدام نمایید.

2- فرم عوامل جشنواره: فرم مذکور را تکمیل نموده و در زمان حضور در جشنواره به دبیرخانه ارائه نمایید.

3- فرم آیین نامه گروه های نمایشی: گروه های محترم می بایست آیین نامه جشنواره را با دقت مطاله و امضا نمایند و همزمان با حضور در جشنواره به دبیرخانه تحویل نمایند.

    دریافت فایل هـا

  • تصویر نمایشنامه های علیرضا نادری دریافت
  • فراخوان جشنواره پانزدهم دریافت
  • فراخوان جشنواره چهاردهم دریافت
  • فرم آیین نامه گروه های نمایشی دریافت
  • فرم عوامل گروه های شرکت کننده در جشنواره دریافت
  • فراخوان جشنواره سیزدهم دریافت