"جشنواره تئاتر مهر";

دهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر

توضیحات جشنواره

دهمین  جشنواره سراسری تئاتر مهر  

    ستاد برگزاری

    هیئت داوران

    برگزیدگان این دوره