"جشنواره تئاتر مهر";

سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر

توضیحات جشنواره

سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر

    ستاد برگزاری

    هیئت داوران

    برگزیدگان این دوره