"جشنواره تئاتر مهر";

سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر

توضیحات جشنواره

سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر

    ستاد برگزاری

    هیئت داوران

    برگزیدگان این دوره