"جشنواره تئاتر مهر";

دوازدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر

توضیحات جشنواره

دوازدهمین  جشنواره ملی تئاتر مهر 

    ستاد برگزاری

    هیئت داوران

    برگزیدگان این دوره