"جشنواره تئاتر مهر";

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر

توضیحات جشنواره

دوازدهمین  جشنواره سراسری تئاتر مهر 

    ستاد برگزاری

    هیئت داوران

    برگزیدگان این دوره