"جشنواره تئاتر مهر";

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر

توضیحات جشنواره

یازدهمین

    ستاد برگزاری

    هیئت داوران

    برگزیدگان این دوره