"جشنواره تئاتر مهر";

یازدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر

توضیحات جشنواره

یازدهمین  جشنواره ملی تئاتر مهر 

    ستاد برگزاری

    هیئت داوران

    برگزیدگان این دوره