"جشنواره تئاتر مهر";

ستاد برگزاری

مرتضی والی زاده- رییس ستاد برگزاری

محمد شفافی- مشاور رییس ستاد برگزاری

خیام وقارکاشانی- دبیر جشنواره، عضو ستاد و مسئول کمیته انتخاب و ارزیابی

سعید عطایی‌شاد- عضو ستاد

بهنام اعتمادی- عضو ستاد و مدیر اجرایی

مهدی سقاپولادی- عضو ستاد و مسئول دبیرخانه

حسن پرورده- عضو ستاد و مسئول کمیته حراست و انتظامات

اکبر رضوانیان- عضو ستاد و مسئول کمیته برنامه های جانبی

محسن خسروی- عضو ستاد و مسئول کمیته نظارت

احمد صابرطحان- عضو ستاد

فاطمه طحانیان- عضو ستاد و مسئول کمیته پشتیبانی و جذب مشارکت‌ها

آزاده خراسانی- عضو ستاد و مسئول کمیته تشریفات

سیدهادی مسعودی علوی- عضو ستاد و مسئول کمیته پایش و پژوهش

مهدی فخرئی- عضو ستاد و مسئول کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات

امیرسعید نبی- عضو ستاد

محمدجواد سامانی نژاد- عضو ستاد

حمیدرضا جوشقانی- عضو ستاد